Sąd orzekł, że Sebastian Rubin nigdy nie był Prezesem Izby.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS  sygn. akt: Wa XIII NsRejKRS 59944/17/493 w dniu 17 października 2017 r. orzekł, że Sebastian Rubin nigdy nie został wybrany na Prezesa Izby, a spotkanie w Strykowie nie może być uznane za ważne, gdyż Zbigniew Baran zwołując je złamał Statut Polskiej Izby Pogrzebowej.

 

Sąd podważając zwołanie kontynuacji Walnego Zgromadzenia przez Zbigniewa Barana wskazał: „(…) żaden z protokołów nie wskazuje, iż wniosek o zarządzenie przerwy został poddany pod głosowanie zebranych oraz, że przewodniczący wskazał czas i miejsce kontynuowania Walnego Zgromadzenia po przerwie. Natomiast z dołączonych do wniosku innych dokumentów wynika, iż członkowie Izby byli powiadomieni przez Przewodniczącego Zgromadzenia o kontynuowaniu obrad w trybie par. 22 ust. 5 statutu, czyli jak w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez wskazane w statucie podmioty do tego uprawnione.” Zgodnie ze statutem Izby Zbigniew Baran nie był uprawniony do zwołania kontynuacji Walnego Zgromadzenia. Tym samym wszelkie uchwały i wybory podjęte w Strykowie są nieważne. Sąd Gospodarczy dlatego oddalił wniosek o rejestracje w KRS Sebastiana Rubina, Witolda Skrzydlewskiego, Zbigniewa Barana, Bronisława Stompora oraz Piotra Banaczyka jako Zarządu Polskiej Izby Pogrzebowej. Podawanie się przez nich za Zarząd Izby jest więc bezprawne.

Sąd dodatkowo szerzej wypowiedział się w kwestii Sebastiana Rubina przedstawiającego się, jako Prezes Izby. W uzasadnieniu do orzeczenia odmawiając uznania Sebastiana Rubina za Prezesa Izby napisał: „Ponadto treść dołączonego do wniosku protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia kontynuowanego po przerwie w dniu 29.07.2017 r. wynika, iż wbrew zapisom statutu dokonano zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie głosowania w przedmiocie unieważnienia uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 03.06.2017 r. o wyborze Roberta Czyżaka na Prezesa Zarządu oraz powołania ponownie nowego Prezesa Zarządu. Zgodnie tymczasem z treścią par. 22 ust 6 i 7 statutu Izby wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane najpóźniej na 3 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, a jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad, to co najmniej 3 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia podaje się uzupełniony porządek obrad do wiadomości członków Izby. Dokonanie wpisu zgodnie z żądaniem wnioskodawcy stałoby w tej sytuacji w rażącej sprzeczności ze wspomnianą powyżej fundamentalną zasadą Krajowego Rejestru Sądowego.

Reasumując Sebastian Rubin nigdy nie był Prezesem Izby, a zwołanie przez Zbigniewa Barana kontynuacji Walnego Zgromadzenia odbyło się z naruszeniem Statutu Polskiej Izby Pogrzebowej i dlatego Sąd oddalił wniosek o wpisanie do KRS.