WEZWANIE DO ZANIECHANIA NARUSZANIA DÓBR OSOBISTYCH

 

Zarząd Polskiej Izby Pogrzebowej ostatecznie wzywa Panów Witolda Skrzydlewskiego, Sebastiana Rubina, Bronisława Stompora oraz Panią Renatę Piwowarską do bezzwłocznego zaniechania naruszania dóbr osobistych Członków Izby Panów Roberta Czyżaka i Krzysztofa Stefaniak-Sujewicza oraz Pana Dariusza Dutkiewicza w postaci ich dobrego imienia oraz czci na stronie www.polskaizbapogrzebowa.net oraz innych nośnikach informacji.

W załączeniu odpis pisma doręczonego Panu Witoldowi Skrzydlewskiemu. Pisma analogicznej treści zostały doręczone ww. osobom.

Zarząd Polskiej Izby Pogrzebowej