Zasiłek pogrzebowy również dla rodziców dzieci martwo urodzonych

Senat RP przegłosował w dniu 11 stycznia 2017 r. uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z projektem od dnia 1 stycznia 2018 r. rodzicom dzieci martwo urodzonych na podstawie karty zgonu będzie przysługiwać prawo do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy w związku z pokryciem kosztów pochowania. Cieszy nas ta inicjatywa Senatu i dostrzeżenie problematyki dzieci martwo urodzonych. Warto wspomnieć, że Polska Izba Pogrzebowa problem ten podnosiła wielokrotnie w kontaktach z politykami, władzami kościelnymi oraz ZUS-em. W końcu przyniosło to wymierne efekty. Dotąd do uzyskania zasiłku pogrzebowego konieczne było przedłożenie w ZUS aktu stanu cywilnego – w przypadku dzieci martwo urodzonych był to akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym. Ze względu na konieczność określenia płci dziecka często było to niemożliwe i rodzicom nie udawało się uzyskać tego aktu. W konsekwencji nie mogli ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Teraz będzie inaczej.

 

USTAWA
z dnia …..
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, a także osobie, o której mowa w art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 oraz z 2016 r. poz. 749 i 1250), jeżeli pokryły koszty pogrzebu.”.
Art. 2. W sprawach o zasiłek pogrzebowy wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.