Zmiana w przepisach Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

brak_foto

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych ustaw  (Dz. U. 2012.9.51) z dniem 1 stycznia 2013 r. w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych wprowadzone zostaną zmiany w brzmieniu art. 12 ust. 4, art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2.

 

USTAWA

z dnia 13 lipca 2012 r.

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2012.951)

Art. 2. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 4 oraz w art. 20 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”;

2) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogólny nadzór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą sprawują według właściwości ministrowie właściwi: do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz do spraw zdrowia.”. 

 

Art. 63. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.