Koniec obowiązkowych godzin szkoleń dla zarządców!!!

Od 1 stycznia 2014 r. znika rejestr zarządców nieruchomości. Nie będzie już obowiązku brania udziału w szkoleniach i zbierania godzin, posiadania licencji oraz bycia niekaranym. Znika obowiązek posiadania odpowiedniego, kierunkowego wykształcenia oraz odbycia praktyk. Zarządcy nieruchomości będą musieli posiadać jedynie ubezpieczenie OC, w związku z prowadzeniem swojej działalności. Wszelkie relacje pomiędzy zarządcą a klientem (właścicielem nieruchomości) regulować będzie umowa cywilnoprawna, a spory rozstrzygać sąd powszechny. To konsekwencja uchwalenia przez Sejm RP w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Tak więc zarządcy i administratorzy cmentarzy nie mają już obowiązku brania udziału w szkoleniach i zbierania godzin/punktów. Koniec z przymusem.

Dariusz Dutkiewicz

 

USTAWA
z dnia 13 czerwca 2013 r.

o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dz. U. 2013 poz. 829
Art. 37.

1. Prowadzone na podstawie przepisu art. 193 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu dotychczasowym centralne rejestry pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości tracą moc prawną i podlegają zamknięciu z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2014 r. Zamknięte rejestry zachowują znaczenie dokumentów.

2. Postępowania kwalifikacyjne o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub w zakresie zarządzania nieruchomościami wszczęte
i niezakończone do dnia 1 stycznia 2014 r. umarza się.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi.