Medicalex

Medicalex świadczy usługi w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych wskutek błędu medycznego.

 • Co trzeci Polak w badaniach CBOS stwierdził, że czuł się ofiarą błędu medycznego bądź przynajmniej uchybienia, niedopatrzenia, zaniechania, niekompetencji lekarza lub przedmiotowego traktowania.
 • Do naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wpływa co roku ok. 2 tys. skarg na pracę lekarzy.
 •  Średnio o 20% wzrasta co roku liczba spraw rozpatrywanych w ciągu danego roku przez rzeczników w poszczególnych okręgowych izbach lekarskich.

Jak podaje Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere w Polsce popełnia się co najmniej 20 tys. błędów lekarskich rocznie. Nie widząc szans na wygranie sprawy, tylko ok. 2 tys. osób wnosi pozwy sądowe, zawiadamia prokuratury lub wnosi skargi do Izb Lekarskich. Wygrana często jest jedyną drogą, by zmusić władze publiczne do zapewnienia leczenia, by uzyskać zabezpieczenie socjalne. Nieleczeni, nie mogąc pracować, chorzy, okaleczeni ludzie często pozostają bez środków na życie.

Poszkodowany Pacjent czuje się bezradny, ponieważ:

 • brakuje dobrej komunikacji między nim a personelem medycznym;
 • brakuje mu fachowej wiedzy, co uniemożliwia mu zweryfikowanie poprawności działań personelu medycznego;
 • dochodzenie praw przez poszkodowanych Pacjentów jest kosztownym i długotrwałym procesem
 • jest chory, zmęczony…

Mimo tego Poszkodowani uzyskują należne odszkodowania.

To prawda, że na poszkodowanym ciąży obowiązek przeprowadzenia dowodu na to, że wyrządzono mu krzywdę.

Ale od tego jest Medicalex, który zastępuje Poszkodowanego.

 

Dlaczego Medicalex?

 • Kompleksowa obsługa – reprezentujemy Klienta dochodząc dla niego należnego odszkodowania, aktywnie wspieramy Klienta w procesie leczenia i rehabilitacji.
 • Korzystny dla Klienta system rozliczania wynagrodzenia – nasze wynagrodzenie pobieramy po uznaniu roszczenia i wypłaceniu Pacjentowi odszkodowania.
 • Sprawdzona procedura dochodzenia roszczeń:

                   – Badamy sprawę – czy w ogóle doszło do popełnienia błędu medycznego, a jeśli tak, to jakiego rodzaju jest to błąd i kto za niego odpowiada.

– Po określeniu szkody – precyzujemy roszczenia celem wypłaty świadczenia w maksymalnej wysokości.

– Za zgodą Klienta – kierujemy sprawę na drogę sądową.

Systematyka błędów i przykłady

Błąd medyczny

Przez błąd medyczny należy rozumieć takie działanie lub zaniechanie osoby świadczącej  szeroko rozumiane usługi medyczne (np. lekarza, pielęgniarki, zakładu opieki zdrowotnej itp.), które rodzi odpowiedzialność cywilną.

Pojęcia tego nie można utożsamiać z tzw. „niepowodzeniem w leczeniu” rozumianym jako nieskuteczność zastosowanej w danym przypadku terapii, mającą miejsce mimo najwyższych kwalifikacji lekarza (lub innego profesjonalisty medycznego).

Brak zgody Pacjenta

Wszelkie działania personelu medycznego na osobie Pacjenta (badania diagnostyczne, zabiegi lecznicze) wymagają dobrowolnej i świadomie wyrażonej zgody Pacjenta.

Pacjent świadomie wyraża zgodę na przeprowadzenie zabiegu terapeutycznego tylko wówczas, gdy wcześniej zostanie poinformowany o typowych, wszystkich normalnie występujących skutkach zabiegu, ryzyku i możliwości wystąpienia powikłań.

Przeprowadzenie zabiegu bez zgody Pacjenta (nawet w przypadku pomyślnego skutku leczniczego) stanowi naruszenie jednego z podstawowych praw człowieka, jakim jest jego integralność cielesna i również rodzi odpowiedzialność cywilną.

Pacjent w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę!

Błąd lekarski

To postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. W zależności od etapu procesu leczenia, na jakim doszło do popełnienia błędu, można wyróżnić:

 • błąd diagnostyczny (rozpoznania) – polega na mylnym stwierdzeniu nieistniejącej choroby bądź też na nierozpoznaniu rzeczywistej choroby Pacjenta
 • błąd terapeutyczny (w leczeniu) – polega na wyborze niewłaściwej lub wadliwej metody leczenia (np.: przepisanie nieodpowiedniego leku, zaniechanie skierowania Pacjenta do specjalisty)
 • błąd rokowania (prognozy) – może wpływać negatywnie na proces leczenia oraz zdecydować o pogorszeniu się stanu zdrowia Pacjenta

Bezprawna odmowa udzielenia pomocy

Lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby narazić Pacjenta na utratę życia, ciężkie uszkodzenie ciała lub też ciężki rozstrój zdrowia.

Uzasadnieniem odmowy udzielenia natychmiastowej pomocy Pacjentowi nie będzie fakt, że:

 • w danej miejscowości znajduje się stacja pogotowia ratunkowego,
 • lekarz nie posiada danego rodzaju specjalizacji, jeżeli nie jest możliwym uzyskanie pomocy specjalisty.

W razie zagrożenia życia lub zdrowia placówka medyczna nie może odmówić udzielenia pomocy Pacjentowi z uwagi na rejonizację czy też brak ubezpieczenia zdrowotnego.

Odmowy udzielenia pomocy nie można utożsamiać z odstąpieniem od leczenia, które może nastąpić w każdym czasie (poza oczywiście sytuacją zagrażającą życiu lub zdrowiu Pacjenta) według uznania lekarza.

Bezprawny eksperyment medyczny

Eksperyment medyczny może być przeprowadzony na Pacjencie tylko i wyłącznie za jego zgodą, przy czym powinien on być przeprowadzony z poszanowaniem godności człowieka oraz z wyważeniem korzyści i ujemnych następstw, jakie może wywołać w sferze fizycznej i psychicznej Pacjenta.

Bardziej surowe zasady obowiązują przy przeprowadzaniu eksperymentów badawczych, mających na celu pogłębienie naukowej wiedzy. Natomiast eksperymenty kliniczne (lecznicze) przeprowadzane w celu polepszenia stanu zdrowia Pacjenta mogą być wdrażane w przypadku nieskuteczności konwencjonalnych metod leczenia. Jakkolwiek i ten rodzaj eksperymentu winien być przeprowadzany w wyjątkowych okolicznościach.

Podobnie jak w przypadku „standardowych” procedur medycznych, również w przypadku zgody na przeprowadzenie eksperymentu Pacjent winien być poinformowany o możliwych skutkach i ryzyku tegoż eksperymentu. A zgodę tę w każdym momencie można cofnąć.

Niedopuszczalny zabieg z zakresu chirurgii plastycznej

Zabiegiem z zakresu chirurgii estetycznej jest zabieg mający na celu wyłącznie polepszenie wyglądu estetycznego. Zabiegiem takim nie jest zabieg w wyniku, którego dochodzi do naprawienia „rażącej anomalii fizycznej” lub też naprawienia skutków jakiegoś wypadku.

Zabieg chirurgii estetycznej jest dopuszczalny po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

I.         wyrażenie zgody przez Pacjenta, który został szczegółowo poinformowany o skutkach zabiegu i jego ryzyku (nawet tym rzadko występującym),

II.       zabieg obarczony jest tzw. „przeciętnym ryzykiem” (tzn. Pacjentowi nie grozi śmierć ani ciężkie uszkodzenie ciała).

Nie zachowanie tajemnicy lekarskiej

Personel medyczny zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje o Pacjencie, jakie uzyskał w związku z jego leczeniem – w toku przeprowadzania wywiadu, prowadzenia terapii, jak również odnośnie rokowań (tajemnicą objęte są np. wdrożone metody leczenia, schorzenia współistniejące, stosunki rodzinne, osobiste, zawodowe Pacjenta, kontakty czy preferencje seksualne).

Tajemnica obejmuje:

 • wypowiedzi ustne personelu medycznego,
 • dokumenty i materiały pisemne (dokumentację medyczną).

Bezprawne niezachowanie tajemnicy lekarskiej stanowi naruszenie dóbr osobistych Pacjenta, o którym informacje zostały ujawnione.

Obowiązek zachowania tajemnicy nie wygasa w razie śmierci Pacjenta.

Lekarz może jednak poinformować najbliższą rodzinę zmarłego o chorobie i przyczynie jego śmierci, chyba, że Pacjent wyraźnie tego zabronił.

 

Czujesz się poszkodowany?

Dowiedz się, jak eksperci Medicalex pomogą rozwiązać Twój problem.

Gwarantujemy rzetelną ocenę i szybką odpowiedź.

Zadzwoń: 58 304 97 31
Wyślij e-mail: info@medicalex.pl

Złóż zapytanie online tutaj.Medicalex
Odszkodowania

tel. 58 304 97 31
e-mail: info@medicalex.pl
strona www: www.medicalex.pl
al. Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk