Historia

Na początku lutego 2002 r. w Mszczonowie odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pogrzebowych, na którym podjęto uchwałę o powołaniu izby gospodarczej branży pogrzebowej. 13 kwietnia 2002 r. w Zegrzu odbył się zjazd założycielski Polskiej Izby Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej (PIPBP). W roku 2009 Izba zmieniła nazwę na Polska Izba Pogrzebowa (PIP).

Posiadamy osobowość prawną, działamy na podstawie “Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych” (Dz. U. Nr. 35, poz. 195 z późn. zm.) oraz postanowień statutu Polskiej Izby Pogrzebowej.

Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego, przedsiębiorców branży pogrzebowej. Reprezentujemy interesy dobrowolnie zrzeszonych podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług pogrzebowych, cmentarnych, prosektoryjnych, kamieniarskich, produkcji trumien, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z branżą pogrzebową. Na dzień dzisiejszy zrzeszamy 400 członków.

Podstawowym celem działalności Izby jest wspomaganie członków w wykonywaniu przez nich usług na wysokim poziomie poprzez doradztwo prawne i księgowe, reprezentowanie ich interesów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w uzasadnionych przypadkach przed sądami powszechnymi. Izba współuczestniczy w procesie legislacyjnym poprzez występowanie i opiniowanie zmian w prawie dotyczących naszej branży, zarówno w zakresie prawa miejscowego, jak
i powszechnego.

Służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych związanych z podejmowaniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prowadzimy działalność promocyjną na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą. Współpracujemy z podmiotami promującymi branżę pogrzebową. Jesteśmy współorganizatorem targów branżowych NecroExpo. Wydajemy biuletyn oraz katalog branżowy. Dbamy o rozpowszechnianie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej. We współpracy z organami administracji prowadzimy działalność w zakresie doskonalenia zawodowego naszych członków i ich pracowników.

Organizujemy i stwarzamy warunki do rozstrzygania sporów – w drodze postępowania polubownego i pojednawczego w związku z działalnością branży pogrzebowej.

Zatem zachęcamy Państwa do wstąpienia w nasze szeregi, tylko zjednoczeni w dużej i prężnej organizacji jesteśmy w stanie wspólnie bronić naszych interesów.