Kodeks etyki

Współżycie zorganizowanej zbiorowości jest normowane przez prawo, przepisy postępowania oraz ogólne normy etyczne przyjęte przez społeczeństwo złożone z równych wobec prawa jednostek. Niektóre grupy społeczne i zawodowe tworzą poza tym dodatkowe szczegółowe normy postępowania. Przedsiębiorcy Pogrzebowi i członkowie PIPBP, powinni dla dobra publicznego ściśle przestrzegać poniższych zasad, niezależnie od formy wykonywania zawodu i zajmowanego stanowiska.

Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1
[zasady ogólne i definicje]
1.Zasady etyki pogrzebowej wynikają z ogólnych norm etycznych.
2.Przez przedsiębiorcę branży pogrzebowej, zwanego dalej „przedsiębiorcą”, należy rozumieć osobę fizyczną, instytucję lub inny podmiot gospodarczy, który z racji swojego zawodu i obowiązków zajmuje się przygotowywaniem zmarłych do pochowania, organizacją ceremonii pogrzebowych, transportem zwłok i szczątków ludzkich, wytwarzaniem lub sprzedażą towarów, akcesoriów
i urządzeń służących branży pogrzebowej, prowadzeniem prosektorium, budową, renowacją i konserwacją grobów lub utrzymaniem i administracją cmentarza.
3.Przez „Izbę” należy rozumieć Polską Izbę Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej.
4.Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przestrzeganie norm moralnych, szacunek dla praw zmarłego i jego rodziny oraz dbanie o godność zawodu.
5.Zasady niniejszego kodeksu odnoszą się również do pracowników, pełnomocników i innych osób, które z racji zawartych umów lub delegacji wykonują czynności pogrzebowe na rzecz przedsiębiorcy. W takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do nadzoru nad starannością
i rzetelnością tych osób.
6.Naruszeniem godności jest każde zachowanie, które podważa zaufanie do zawodu lub mogłoby go poniżyć w opinii publicznej.
7.Przedsiębiorca jest, w swej działalności, zobowiązany kierować się przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
8.wykreślone*

Art. 2
[zasada równości]
Przedsiębiorca zawsze powinien wypełniać swoje obowiązki
z poszanowaniem zmarłego i jego rodziny, bez względu na jego płeć, rasę, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną lub inne uwarunkowania.

Art. 3

[odpowiedzialność dyscyplinarna]
Przedsiębiorca odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie Kodeksu Etyki Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej lub uchybienie godności zawodu przy prowadzeniu swojej działalności zawodowej, a także publicznej i prywatnej oraz za brak nadzoru*, w stosunku do osób wskazanych w art. 1 ust. 4 niniejszego Kodeksu.

Rozdział II
Wykonywanie zawodu

Tytuł I
Uczciwość i rzetelność

Art. 4
[obowiązki przedsiębiorcy]
Przedsiębiorca obowiązany jest:
a.wykonywać czynności zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wg najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzeczowo z należytą starannością,
b.nieść pomoc osobom najbliższym zmarłemu ze współczuciem i życzliwością,
c.uszanować wolę zmarłego i jego rodziny, co do formy i miejsca pochówku,
o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami i rzeczywistymi uwarunkowaniami.

Art. 5
[udzielanie informacji klientowi]
Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielać klientowi informacji
o świadczonych usługach rzetelnie, obiektywnie i wyczerpująco mając na uwadze dobro klienta i jego swobodę wyboru, w tym szczególnie swobodę wyboru usługodawcy.

Art. 6

[zasada staranności]
Przedsiębiorca nie powinien podejmować się wykonywania usług przekraczających jego możliwości techniczne lub posiadaną wiedzę. W takim przypadku winien skorzystać z pomocy podmiotu posiadającego stosowne możliwości lub wiedzę,
a gdyby było to niemożliwe odstąpić od przyjęcia usługi do wykonania, wskazując równocześnie bliskim zmarłego podmiot właściwy do wykonania zamawianej usługi.

Art. 7

[zakres usługi lub rodzaj towaru]
Przedsiębiorca nie może rozszerzyć zakresu zamówionej usługi lub zmieniać rodzaju zamówionego towaru bez zgody klienta.

Art. 8

[obowiązki administratora lub zarządcy cmentarza]
Administrator lub zarządca cmentarza jest zobowiązany do respektowania zasad wolnej konkurencji udostępniając na równych prawach wszystkim podmiotom dostęp do infrastruktury cmentarza.

Art. 9

[obowiązki właściciela lub dzierżawcy prosektorium]
Właściciel lub dzierżawca prosektorium jest zobowiązany do respektowania zasad wolnej konkurencji, nie ograniczając prawa rodziny do wyboru podmiotu mającego dokonać usługę pogrzebową.

Tytuł II
Godność przedsiębiorcy


Art. 10

[zakaz uwłaczania godności zawodu]
1.Przedsiębiorca nie może brać udziału ani w jakikolwiek inny sposób (choćby pośrednio) uczestniczyć w czynnościach albo przedsięwzięciach, które uwłaczałyby godności zawodu lub podważały zaufanie do niego.
2.Przedsiębiorca nie może korzystać z usług płatnych akwizytorów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, organów ścigania, urzędów stanu cywilnego, ambasad, konsulatów, kościołów, związków wyznaniowych, itp.

Art. 11
[zakaz łączenia zajęć]
1.Z wykonywaniem zawodu przedsiębiorcy branży pogrzebowej nie powinno się* łączyć zajęć i działalności zarobkowej mogącej obniżyć zaufanie do zawodu.
2.Przedsiębiorca nie może łączyć działalności pogrzebowej z wykonywaniem zawodu, który umożliwia bezpośredni dostęp do informacji o zgonach.

Tytuł III
Tajemnica zawodowa


Art. 12

[zachowanie tajemnicy zawodowej]
1.Przedsiębiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego,
o czym dowiedział się w związku z wykonywanym zawodem.
2.Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obejmuje nie tylko zakaz ujawniania uzyskanych informacji w związku z wykonywanym zawodem ale również skorzystania z nich w interesie własnym lub osób trzecich.

Art. 13

[piecza nad osobami trzecimi]
Przedsiębiorca wykonujący zawód we współpracy z innymi osobami jest zobowiązany wymagać od tych osób zachowania tajemnicy zawodowej na zasadach dotyczących jego samego.

Art. 14

[okres trwania tajemnicy zawodowej]
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.

Tytuł IV

Zaufanie i skrupulatność w rozliczaniu z klientem

Art. 15
[rezygnacja ze zlecenia]
Przedsiębiorca może zrezygnować z przyjętego zlecenia, w sposób który nie narazi klienta na straty i pozwoli mu na skorzystanie z usług innego podmiotu.

Art. 16
[wynagrodzenie za usługę]
Wynagrodzenie za usługę musi być całkowicie jawne.

Art. 17
[zakaz wyzysku]
Niedopuszczalne jest wymuszanie przez przedsiębiorcę, jego pracowników lub inne osoby wykonujące czynności pogrzebowe na jego rzecz  dodatkowych sum pieniędzy nie wynikających z zakresu zamówionej usługi.

Tytuł V
Przepisy szczególn
e

Art. 18

[piecza nad ciałem]
Przedsiębiorca winien sprawować należytą pieczę nad powierzonymi zwłokami lub szczątkami ludzkimi.

Art. 19
[pozyskiwanie informacji o zgonach]
Przedsiębiorcy nie wolno pozyskiwać informacji o zgonach ze źródeł, których wykorzystanie mogłoby spowodować powszechne zgorszenie lub stanowić przestępstwo.

Art. 20

[zakres przygotowania zwłok]
Przygotowanie zwłok do pochówku nie powinno wykraczać poza czynności wynikające z woli rodziny lub obowiązujących przepisów.

Art. 21

[nakaz identyfikacji]
Przedsiębiorca winien zadbać, żeby każde zwłoki przed złożeniem do grobu lub poddaniem kremacji zostały zidentyfikowane przez rodzinę lub inne delegowane do tego osoby.

Art. 22

[kremacja]
1.Przeprowadzający kremację winien dochować staranności, w celu zapobieżenia ewentualnemu mieszaniu się prochów spopielonych zwłok
lub szczątków ludzkich.
2.Ust. 1 nie dotyczy przypadku spopielania rodzica wraz z dzieckiem.

Rozdział III
Samorząd zawodowy

Tytuł I
Rola Izby

Art. 23
[obowiązki Izby]
Izba jest obowiązana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej oraz zachowaniem godności zawodu przez wszystkich członków Izby, a także starań, żeby przepisy prawa nie naruszały zasady etyki zawodu.

Tytuł II
Stosunki pomiędzy przedsiębiorcami


Art. 24

[lojalność i koleżeństwo]
Przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania zasad lojalności
i koleżeństwa wobec innych przedsiębiorców.

Art. 25

[pomoc i rada]
Przedsiębiorcy winni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych
z wykonywaniem zawodu, w szczególności dla innych członków Izby.

Art. 26

[zakaz nieuczciwej konkurencji]
Przedsiębiorca nie może podejmować czynności i działań zmierzających do pozbawienia pracy innego przedsiębiorcę.

Art. 27

[negatywne opinie]
Niedopuszczalne jest wypowiadanie przez przedsiębiorcę negatywnych opinii
o pracy zawodowej innego przedsiębiorcy branży pogrzebowej  wobec osób trzecich.

Art. 28

[rozwiązywanie sporów]
1.Wszelkie spory, między sobą, przedsiębiorcy winni rozwiązywać na drodze mediacji dążąc do ich polubownego rozwiązania. W razie niemożności porozumienia winni wystąpić o pomoc w mediacji do Izby  traktując spór przed sądami powszechnymi jako ostateczność.
2.Organem właściwym do rozstrzygania sporów, o których mowa w ust. 1,
jest Sąd Koleżeński Izby.

Art. 29

[stanie na straży etyki zawodu]
1.Przedsiębiorca winien baczyć by inni przedsiębiorcy działali zgodnie
z niniejszym Kodeksem. W przypadku jego naruszenia winien zwrócić na ten fakt uwagę naruszającego.
2.W przypadku nie odstąpienia przedsiębiorcy od czynności naruszających niniejszy Kodeks, o tym fakcie winna zostać poinformowana  Izba.

Tytuł III
Praca w Samorządzie


Art. 30

[praca na rzecz Izby]
Przedsiębiorca winien czynnie uczestniczyć w pracach Izby, w tym korzystać
ze swojego prawa wyborczego.

Art. 31
[wypełnianie powierzonej funkcji]
Przedsiębiorca, któremu powierzono pracę w organach Izby, obowiązany jest wypełniać z najwyższą starannością i zaangażowaniem obowiązki wynikające
z powierzonej funkcji.

Art. 32
[cele pełniącego funkcję]
Pełniąc powierzoną funkcję przedsiębiorca winien kierować się dobrem Izby, wolą wyborców oraz dobrem środowiska zawodowego.

Art. 33

[zakaz wykorzystywania funkcji]
1.Przedsiębiorca nie może wykorzystywać powierzonej mu funkcji we własnych sprawach, dla własnej korzyści lub korzyści osób mu bliskich.
2.Zakazu z ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbieżności interesu pełniącego funkcję z interesem Izby lub środowiska zawodowego.

Art. 34

[zasada równych praw]
Pełniący funkcję winien wszystkich członków Izby traktować na równych prawach.

Art. 35
[służenie radą i pomocą]
Pełniący funkcję jest zobowiązany w granicach swych zadań, wiedzy i możliwości służyć radą, informacją i pomocą wszystkim członkom Izby.

Art. 36

[informacje pozyskane w trakcie pełnienia funkcji]
1.Pełniący funkcję, który z racji jej pełnienia uzyskał informacje na temat spraw osobistych innego przedsiębiorcy, jest zobowiązany do ich zachowania
w tajemnicy.
2.Informacje pozyskane w związku z pełnioną funkcją w Izbie nie mogą być wykorzystywane w celach innych, niż prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Izby.

Art. 37

[rezygnacja]
Przedsiębiorca składający rezygnację z powierzonej mu funkcji zobowiązany jest do jej pisemnego umotywowania i złożenia tego wyjaśnienia* Radzie Izby.

Art. 38

[pozbawienie pełnionej funkcji]
1.Ukaranie przedsiębiorcy prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie powoduje ustanie pełnienia funkcji w organach Izby.
2.Przedsiębiorca nie może kandydować do organów Izby do końca trwania kary zasądzonej wyrokiem, o którym mowa w ust. 1.

Tytuł IV
Stosunek do organów Samorządu


Art. 39

[szacunek i lojalność]
Przedsiębiorca jest zobowiązany do szacunku i lojalności wobec organów Izby.

Art. 40
[stosowanie się do uchwał]
Przedsiębiorca jest obowiązany stosować się do uchwał organów Izby, niezależnie do ich osobistej oceny.

Art. 41

[stawiennictwo]
Przedsiębiorca jest zobowiązany, na wezwanie organów Izby, do stawiennictwa
w wyznaczonym terminie i miejscu. O ewentualnej niemożności stawiennictwa winien poinformować organ wzywający usprawiedliwiając niemożność stawiennictwa.

Art. 42

[udzielanie wyjaśnień]
Przedsiębiorca, na wezwanie organów Izby, jest zobowiązany do złożenia stosownych wyjaśnień w formie, terminie i miejscu wskazanym przez organ wzywający.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe


Art. 43

[wejście w życie Kodeksu]
Niniejszy Kodeks wchodzi w życie z dniem uchwalenia.