Statut

STATUT
Polskiej Izby Pogrzebowej
Dział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Polska Izba Pogrzebowa, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług pogrzebowych, cmentarnych, prosektoryjnych, kremacyjnych, kamieniarskich, produkcji trumien, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z branżą pogrzebową.
§ 2

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie „Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych” (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 3

Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4
 1. Obszarem działania Izby jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Izba realizuje swoje cele na obszarze kraju i za granicą.
§ 5
Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.
§ 6
Izba używa pieczęci z napisem „Polska Izba Pogrzebowa”.
Dział II
Cele i zadania Izby
§ 7
Do celów i zadań Izby należą:
 1. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,
 2. inicjowanie aktów prawnych, dotyczących szeroko pojętej branży pogrzebowej,
 3. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowanie
  i doskonalenie norm rzetelnego postępowania  w obrocie gospodarczym,
 4. promocja wszelkich przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska, związanych z działalności gospodarczą członków Izby,
 5. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen wdrażania  i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
 7. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
 8. rekomendowanie swoich przedstawicieli do parlamentu i organów samorządowych,
 9. organizacja targów i wystaw branży pogrzebowej,
 10. podtrzymywania tradycji narodowej,
 11. nauki, edukacji i oświaty,
 12. ochrony dóbr kultury i sztuki cmentarnej,1
 13. upowszechnianiu i ochrony praw konsumentów.
§ 8
Izba realizuje swoje cele i zadania przez:
 1. udział w tworzeniu warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 2. popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 3. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządu terytorialnego, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej członków Izby,
 4. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów – w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie, na odrębnie określonych zasadach, w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą jej członków,
 5. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw branży pogrzebowej,
 6. wydawanie opinii o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, stanowiących podstawę uzyskania przez te podmioty zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie usług pogrzebowych,
 7. informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców branży pogrzebowej i wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
 8. wykonywanie zadań powierzonych Izbie ustawą o izbach gospodarczych oraz odrębnymi przepisami,
 9. tworzenie fundacji i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych członków Izby,
 10. prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej,
 11. doradztwo organizacyjne, techniczne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu,
 12. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zrzeszającymi podmioty prowadzące pokrewną działalność gospodarczą,
 13. tworzenie branżowych departamentów,
 14. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, opisanej w § 48, służącej realizacji celów i zadań Izby,
 15. tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych.
Dział III
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki
§ 9

Członkiem Izby może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, określoną w § 1, na obszarze działania Izby, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność, jako uboczne zajęcie zarobkowe.
§ 10
 1. Decyzję w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd po rozpatrzeniu deklaracji zainteresowanego podmiotu.
 2. Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację w formie określonej uchwałą Zarządu, oraz dokument stwierdzający status prawny podmiotu i zobowiązać się do płacenia składek członkowskich, przestrzegania statutu i Kodeksu Etyki Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej.
 3. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi ustawowe i statutu
§ 11
 1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.
 2. Członka będącego osobą prawną reprezentuje w Izbie osoba fizyczna, upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej.
§ 12

Członkom Izby przysługuje prawo:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
 2. uczestnictwo we wszystkich formach działalności Izby,
 3. korzystanie ze wszelkich form pomocy Izby.
§ 13
Członek Izby ma obowiązek:
 1. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał Izby,
 2. uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby,
 3. przestrzegania Kodeksu Etyki Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej i dobrych obyczajów kupieckich,
 4. swoim działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby,
 5. regularnie opłacać składki członkowskie,
 6. odnosić się z szacunkiem i lojalnością do organów Izby,
 7. stosować się do uchwał organów Izby, niezależnie od ich osobistej oceny,
 8. stawać w wyznaczonym miejscu i terminie na wezwanie organów Izby,
 9. składać stosowne wyjaśnienia w formie, terminie i miejscu wskazanym przez organ wzywający.
 10. O ewentualnej niemożności stawiennictwa lub złożenia wyjaśnień członek Izby jest zobowiązany powiadomić pisemnie właściwy organ Izby uzasadniając niemożność stawiennictwa lub złożenia wyjaśnień.
§ 14

Członkostwo w Izbie ustaje w razie:
 1. wystąpienia z Izby – zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. skreślenia z listy członków Izby – na podstawie uchwały Zarządu, z powodu zaprzestania działalności,  nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego,
 3. wykluczenia z Izby – na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,
 4. wykluczenia z Izby – na wniosek Sądu Koleżeńskiego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,
 5. prawomocnego ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie w związku z prowadzeniem działalności określonej w § 1 statutu
§ 15
 1. Podmiotom gospodarczym przysługuje prawo odwoływania się od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Izby w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 2. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.
Dział IV
Organy Izby
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 16

1. Organami Izby są:
 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
 5. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego działają społecznie i nieodpłatnie.
 6. Z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia, nie można łączyć członkostwa w dwóch lub więcej organach Izby.
 7. Funkcji w organach wymienionych w ust. 2 nie można łączyć, bez zgody Walnego Zgromadzenia, z pełnieniem funkcji w organach innych organizacji samorządu zawodowego.
§ 17
W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne – członkowie Izby, bądź też osoby fizyczne, reprezentujące członków Izby będących osobami prawnymi.
§ 18
 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
 2. Rozwiązanie lub skrócenie kadencji Zarządu powoduje automatyczne rozwiązanie lub skrócenie kadencji Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z dniem najbliższych wyborów do Zarządu.
 3. Wybory do organów Izby odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. W tym samym trybie następuje również odwołanie członków organów.
 5. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wygasa na skutek
 • rezygnacji złożonej Zarządowi,
 • śmierci,
 • odwołania lub wykluczenia z członkostwa w organach Izby przez Walne Zgromadzenie,
 • ustania członkostwa w Izbie,
 • prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zawieszenia w prawach członka Izby.
§ 19
Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mają obowiązek:
 1. wypełniać powierzone im obowiązki z najwyższą starannością i zaangażowaniem,
 2. kierować się w pełnieniu powierzonej funkcji dobrem Izby, wolą wyborców oraz dobrem środowiska zawodowego,
 3. traktować wszystkich członków Izby na równych prawach,
 4. w granicach swych zadań, wiedzy i możliwości służyć radą, informacją i pomocą wszystkim członkom Izby.
§ 20
 1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą wykorzystywać powierzonych im funkcji we własnych sprawach, dla własnej korzyści lub korzyści osób im bliskich.
 2. Zakazu z ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbieżności interesu pełniącego funkcję z interesem Izby lub środowiska zawodowego
§ 21
Zespoły ekspertów, komisje i zespoły problemowe działają społecznie i nieodpłatnie.
Rozdział II
Walne Zgromadzenie
§ 22
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się raz do roku, najpóźniej do 30 czerwca.
 3. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi mniej niż 3 osoby Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes lub  Wiceprezes.
 4. W przypadku rezygnacji Prezesa oraz obu Wiceprezesów lub rozwiązania Zarządu Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad zawiadamia się wszystkich członków Izby listem poleconym na co najmniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 6. Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane  najpóźniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 7. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad, to co najmniej na 3 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia podaje się uzupełniony porządek obrad do wiadomości wszystkich członków Izby na stronie internetowej Izby
§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Izby.
 • Komisja Rewizyjna zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarządu w czasie określonym w statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to we wniosku za wskazane, a  Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia tego wniosku.
 • Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 22 ust. 3, 4, i 5.
 • Przepisy § 22 stosuje się odpowiednio.
§ 24
 1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez ustanowionych przedstawicieli.
 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor Biura Izby.
 3. Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
§ 25
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% członków w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie,  z zastrzeżeniem postanowienia § 49 ust. 1.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. uchwalenie statutu Izby i zmian w statucie,
 2. uchwalenie regulaminu wyboru władz Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. wybór i odwołanie Prezesa Izby,
 4. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. zatwierdzenie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. wytyczanie kierunków oraz uchwalenie programów działania Izby,
 7. zatwierdzanie rocznego budżetu Izby
 8. zatwierdzanie sprawozdań z działalności, Zarządu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 9. udzielenie absolutorium , Zarządowi
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich wpłaty,
 11. wyrażanie zgody na powierzanie Izbie wykonywania niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej,
 12. nadawanie w drodze uchwały godności „Honorowego Prezesa Izby” byłemu Prezesowi,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze statutu.
Rozdział III
Zarząd
§ 27
1. Zarządu kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych statutem dla innych organów.
3. Zarząd za zgodą Walnego Zgromadzenia może występowanie z wnioskiem do Rady Ministrów o powierzanie Izbie wykonywania niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej.
4. Zarząd ma obowiązek składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
§ 28
1. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Izby.
2. Walne Zgromadzenie wybiera 4 członków Zarządu.
3. W przypadku ustania członkostwa członka  Zarządu nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej 3 członków.
4. Na czele Zarządu stoi Prezes Izby.
5. Zarząd wybiera z członków Zarządu Wiceprezesa ds. Biura i Wiceprezesa ds. Finansów.
§ 29
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków składają Prezes Izby lub Wiceprezes.
2. Organem wykonawczym  Zarządu jest Biuro Izby, którym kieruje Dyrektor Biura powołany przez Zarząd.
3. Zarządu może udzielić Dyrektorowi Biura pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Izby, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
4. Pracownicy Biura nie mogą być członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
§ 30
W zależności od potrzeb Zarządu może powoływać doraźnie lub na stałe komisje problemowe, będące organem pomocniczym Zarządu przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.
 
§ 31
(skreślony)
 
§ 32
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie na posiedzeniach  Zarządu jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Zarządu zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Izby.
4. Zarząd podejmuje uchwały i decyzje w składzie nie mniejszym niż 3 członków.
Rozdział IV
Komisja Rewizyjna
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Izby, za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzeczeń Sadu Koleżeńskiego.
2. Walne Zgromadzenie wybiera 5 członków Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadku ustania członkostwa członka Komisji Rewizyjnej nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej 3 członków.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczący.
§ 34
Do Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby,
2) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz z wnioskami,
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
6) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o pozbawienie członkostwa w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim.
 
§ 35
1. Komisja Rewizyjna podejmuje czynności w składzie co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
 
§ 36
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie na posiedzeniach  jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów.
Rozdział V
Sąd Koleżeński
§ 37
1.Walne Zgromadzenie wybiera 5 członków Sądu Koleżeńskiego
2.W przypadku ustania członkostwa członka Sądu Koleżeńskiego nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej 3  członków.
3.Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 
§ 38
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz, Kodeksu Etyki Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów kupieckich lub działaniem na szkodę Izby.
2) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Izby.
§ 39
Wniosek przeciwko członkowi Izby może wnieść inny członek Izby, a także osoba lub instytucja nie będąca członkiem Izby.
 
§ 40
Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
§ 41
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie nie mniejszym niż 3 członków.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków Izby, a także osób lub instytucji nie będących członkami Izby nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
§ 42
1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenie w prawach członka Izby,
2. Sąd Koleżeński może podjąć postanowienie o skierowaniu do Walnego Zgromadzenia wniosku o wykluczenie z członkostwa w Izbie.
3. Wniosek z ust. 2 rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.
§ 43
Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 
§ 44
1. Wyroki i uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie na posiedzeniach  jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Sąd Koleżeński zwykłą większością głosów.
§ 45
(skreślony)
Dział V
Gospodarka finansowa i majątek Izby
§ 46
1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd.
2. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.
§ 47
Majątek Izby powstaje m.in. z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby,
4) wpływów z działalności statutowej,
5) dochodów z majątku Izby.
§ 48
1. Każdy Członek Izby płaci wpisowe i składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Wpisowe należy wpłacać w terminie 14 dni od dnia przyjęcia w poczet członków Izby.
3. Składki członkowskie należy wpłacać miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Izby lub do kasy Izby.
4. Zarząd z ważnych przyczyn ma prawo do umorzenia składki członkowskiej.
§ 49
Polska Izba Pogrzebowa realizując swoje cele i zadania może prowadzić działalność gospodarczą
w następujących dziedzinach:
1) działalność wydawnicza i poligraficzna, w tym wydawanie biuletynu branżowego
2) reklama,
3) działalność związana z organizacją targów i wystaw branży pogrzebowej,
4) doradztwo dla przedsiębiorców branży pogrzebowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczeji zarządzania przedsiębiorstw,
5) organizacja i prowadzenie kursów, szkoleń i innych pozaszkolnych form kształcenia dla potrzeb przedsiębiorstw branży pogrzebowej.
Dział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby
§ 50

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie  i większością 2/3 głosów – bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3, 4 i 5.
2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie w tejże samej uchwale powołuje likwidatora. który przeprowadza likwidację wykonując postanowienia statutu dotyczące przeznaczenia majątku Izby.
3. Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Izby w razie jej likwidacji:
1) majątek Izby w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie długów i wierzytelności oraz na koszty likwidacji Izby,
2) pozostałą część majątku Izby przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji Izby,
3) majątek Izby nie może być przeznaczony na podział, pomiędzy członków Izby.
4. Likwidator niezwłocznie po wyznaczeniu go zgłasza do rejestru wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji Izby, przystępuje do sporządzenia bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Izby, a także sporządza plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań.
5. Po zakończeniu likwidacji sporządza się bilans na dzień zakończenia likwidacji. Likwidator zatwierdza bilans na dzień zakończenia likwidacji, zgłasza wniosek o wykreśleniu Izby z rejestru oraz przekazuje księgi i dokumenty zlikwidowanej Izby na przechowanie.
Statut zawierający zmiany uchwalone przez NWZ z dn. 20.06.2009 r. w Kielcach