Zasiłek pogrzebowy

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Przysługuje on także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  • członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł. Przed tą datą zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwota ta ustalana była miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

 

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku

Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego należy złożyć w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek. Po tym okresie prawo do zasiłku wygasa. Jeżeli złożenie wniosku o zasiłek w terminie 12 miesięcy nie było możliwe, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu.

 

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
  • odpis aktu zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo

Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba, zasiłek pogrzebowy dzieli się proporcjonalnie do poniesionych kosztów pomiędzy te osoby.